ПРЕССЪОБЩЕНИЕ СНЦ “ЧАР- Черноморска асоциация за развитие-Бургас” 

 

На  14 ноември 2023 г. в сградата на Кметство Крайморие се проведе Информационен форум в рамките на Проект „Развитие и промотиране на местната идентичност и уникалност на квартал Крайморие – град Бургас“, АД № МДР-ИП-01-44/01.08.2023 г., финансиран от ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.098 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“.

Във  Форума, който имаше  за цел приобщаване на местната общност от района на квартал Крайморие към целите и дейностите на проекта, участваха 30 представители на целевите групи по проекта,  

Събитието премина при следната програма :Представяне на целите, дейностите, Финансиращата програма и очакваните резултати от проекта; Представяне на местните туристически ресурси на целевата територия-районът на квартал Крайморие; Дискусия за идентифициране на възможностите за алтернативен туризъм в квартал Крайморие.

В края на събитието се проведе интересна дискусия, свързана с възможностите за развитие на алтернативен туризъм в квартал Крайморие.

Презентациите  бяха  представени от Таня Анестиева-представител на СНЦ“ЧАР-Черноморска асоциация за развитие-Бургас“ и Д-р Милен Николов-директор на Регионалния исторически музей в Бургас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *