За сдружението

Сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност “ЧАР – Черноморска асоциация за развитие-Бургас” е регистрирано на 23.12.2014 г. с Решение на Бургаския окръжен съд. Сдружението е регистрирано в Агенцията по вписванията-Търговски регистър – Регистър на юридическите лица с нестопанска цел и в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел- Министерство на правосъдието.

Сдружението осъществява дейността си на територията на област Бургас, както и в цяла България в партньорство с Общини и неправителствени организации.

Сдружение “ЧАР-Черноморска асоциация за развитие-Бургас” работи за засилване на ролята си като гражданска организация и център за общностно развитие с културни, образователни, информационни, социални и граждански функции. Акцент в работата на Сдружението е осъществяването на инициативи в областта на развитието на гражданското общество. Сдружение “ЧАР” участва периодично в дейности, насочени към повишаване на обществената осведоменост по различни теми. Членове на Сдружението участват в семинари, кръгли маси, работни групи, дискусионни форуми с насоченост към активизиране на диалога в гражданското общество. Сдружение “ЧАР” има влияние сред различни целеви групи, като акцент в дейността му е работата с неправителствени организации, представители на местните власти, бизнеса и други организации на гражданското общество. То е търсен партньор сред местните власти в много български общини.

Сдружение “ЧАР” има опит в организирането и провеждането на публични събития и инициативи, привличайки различни заинтересовани страни.

Експертите на Сдружение с нестопанска цел „ЧАР-Черноморска асоциация за развитие – Бургас“ извършват консултантска дейност от 1999 г. и притежават богат опит по предоставяне на консултантски услуги по разработване и окомплектоване на проекти  и стратегии в страната и чужбина; финансови и икономически анализи; предоставяне на конкретна обработена информация; идентифициране и дефиниране на възможности за кандидатстване по национални и външни програми; партниране; консултации по цялостен проектен цикъл, управление на одобрени проекти, в т.ч. мониторинг, контрол и одит, съдействие при избор на партньори от България и други страни и подизпълнители.

Сдружението консултира общини, неправителствени организации –   сдружения, асоциации, фондации, институции, фирми, дружества в областите туризъм, образование, екология, култура, гражданско общество; дейности с младите хора, човешки права и др. и Общини и НПО в Турция, Гърция, Украйна, Сърбия и Македония по Европейските програми.

Сдружението организира провеждане на обучения, на дискусионни форуми и семинари по конкретни потребности и заявки  на клиентите, логистика, посредничество и агентство на местни и чужди лица в страната и чужбина. Екипът на Сдружението е професионално подготвен и работи в сътрудничество с експерти в различните области. Членовете на екипа на СНЦ „ЧАР-Черноморска асоциация за развитие – Бургас“ имат дългогодишен опит при разработването на проекти по национални, европейски и международни програми. Натрупаният опит при консултирането и управлението на проекти по Оперативните програми дава основание на Сдружението да гарантира качество на консултантските услуги, които предлага.

Сдружение с нестопанска цел „ЧАР-Черноморска асоциация за развитие – Бургас“ спазва Етичния кодекс на консултантите по Европейските програми и участва активно в провежданите срещи на експертно ниво между държавната администрация и заинтересованите страни – експерти, бенефициенти, консултанти, партньори.

Сдружение с нестопанска цел „ЧАР-Черноморска асоциация за развитие – Бургас“ извършва:

 1. Консултиране:
 • Разработване на проектна идея за кандидатстване за финансиране чрез грантови програми;
 • Разработване на стратегия за реализиране на проектната  идея;
 • Подготовка на проектно предложение за кандидатстване по подходяща програма за финансиране;
 • Оценка за допустимостта на кандидата и проектната идея по конкретни процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
 • Оценка на съответствието на проектното предложение с критериите за техническа и финансова оценка по конкретни процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
 • Информиране за актуални и предстоящи процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
 1. Разработване на проект:
 • Формулиране на ясни, постижими и измерими цели на проекта;
 • Определяне на дейностите за постигане на поставените цели и необходимите ресурси за реализация на проекта;
 • Анализ на външната среда и потенциалните рискове пред осъществяването на проекта;
 • Обосновка на факторите и механизмите за постигане на устойчивост и мултиплициране на резултатите от проекта;
 • Съдействие при осигуряването и окомплектоването на придружаващите документи;
 • Консултиране и подкрепа по време на процеса на оценяване на проектното предложение при зададени въпроси за разяснения или допълнителна информация, изисквани от оценяващата финансираща институция.
 • Консултиране при подписване на договора за финансиране на одобрения вече проект.
 • Попълване на електронния Формуляр за кандидатстване в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) и други електронни информационни системи;
 1. Управление и отчитане на проекти:
 • Цялостно управление на процеса по изпълнение на проект;
 • Организиране и провеждане  на процедури за избор на изпълнители;
 • Подготовка на договори с избраните изпълнители;
 • Подготовка на документи за кореспонденция  по проекта;
 • Подготовка на технически и финансови отчети за изпълнението на проекта;
 • Консултиране относно осчетоводяването и финансовото управление на проекта;
 • Консултиране на процеса по визуализация на проекта;
 • Архивиране на проектната документация;
 • Съдействие за цялостно управление на профила на проекта в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) и други електронни  информационни системи