За сдружението

Сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност “ЧАР- Черноморска асоциация за развитие- Бургас” е регистрирано на 23.12.2014 г. с Решение на Бургаския окръжен съд.

Сдружението е регистрирано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел- Министерство на правосъдието. Сдружението осъществява дейността си на територията на област Бургас в партньорство с Общини от областта. Сдружение “ЧАР- Черноморска асоциация за развитие- Бургас” работи за засилване на ролята си като гражданска организация и център за общностно развитие с културни, образователни, информационни, социални и граждански функции.

Акцент в работата на Сдружението е осъществяването на инициативи в областта на развитието на гражданското общество. Сдружение “ЧАР” участва периодично в инициативи, насочени към повишаване на обществената осведоменост по различни теми. Членове на Сдружението участват в семинари, кръгли маси, работни групи, дискусионни форуми с насоченост към активизиране на диалога в гражданското общество. Сдружение “ЧАР” има влияние сред различни целеви групи, като акцент в дейността му е работата с неправителствени организации, представители на местните власти, бизнеса и други организации на гражданското общество. То е търсен партньор сред местните власти на област Бургас.

Сдружение “ЧАР” има опит в организирането и провеждането на публични събития и инициативи, привличайки различни заинтересовани страни. Експерти на Сдружението имат натрупан опит в управлението и изпълнението на проекти в област развитие на гражданското общество и в други области.