Category: Общи новини

Конференция „Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективни местни политики в община Созопол“ се проведе в Созопол

В рамките на проект “Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“, № BG05SFOP001-2.025-0049, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ на 26 и 27 септември 2023 г. в град Созопол се проведе Конференция “Споделени отговорности между администрацията, гражданите   и бизнеса за ефективни местни политики в община Созопол“. Конференцията се проведе в зала „Кино-видео клуб“ на читалище „Отец Паисий-1896“  с участието на представители на местната власт, членовете на Гражданския консултативен съвет, представители на целевите групи и на медии.

 Събитието беше открито с встъпително слово на Красимира Ятакчиева-управител на СНЦ “ЧАР-Черноморска асоциация за развитие-Бургас“-бенефициент по проекта. Бяха представени презентации на Механизма за граждански мониторинг и контрол при изпълнението на общински политики и на резултатите от проекта от ръководителя Райна Зотова. Презентация на Правилника за дейността на Гражданския консултативен съвет представи Председателят на Съвета Георги Георгиев. По всяка от презентираните теми се проведоха  дискусии. На официална церемония беше подписано двустранно Споразумение между Кмета на Община Созопол и Председателя на Гражданския консултативен съвет за спазване на правилата и разпоредбите на Механизма за граждански мониторинг и контрол при изпълнението на общински политики. След подписването ВРИД Кметът на Община Созопол Тодор Дамянов увери участниците в Конференцията, че Споразумението ще бъде изпълнявано стриктно от Община Созопол и резултатите от него ще бъдат от полза както за местната общност, така и администрацията. В изявлението си Председателят на Гражданския консултативен съвет Георги Георгиев изрази задоволството си от факта, че подписаният документ ще осигури устойчивост в дейността на Съвета и във взаимоотношенията му  с местната власт.

         Конференцията завърши със заключителни слова на представители на бенефициента и партньора по проекта.

Тази публикация е създадена по проект № BG05SFOP001-2.025-0049, с наименование „Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0049-С01/13.09.2022 г., финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ по процедура № BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Информационна кампания „Гласът на гражданите“

в община Созопол

        В рамките на три дни от 12 до 14 септември 2023 г. на територията на община Созопол се проведе Информационна кампания „Гласът на гражданите“. Кампанията се организира от Сдружение „ЧАР-Черноморска асоциация за развитие-Бургас“- бенефициент и Община Созопол – партньор по проект “Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“, № BG05SFOP001-2.025-0049, финансиран от Програма „Добро управление“.

        Информационната кампания  се проведе в гр. Черноморец на 12 септември,  в гр. Созопол на 13 септември и в с. Равадиново на 14 септември съгласно заложената дейност по проекта.  Във всяко населено място беше поставен информационен щанд, на който членове на Гражданския консултативен съвет и експерти от Общинска администрация-Созопол приемаха въпросите и препоръките на гражданите.

        В гр. Черноморец  хората посочиха, че искат асфалтиране на улици, канализация, изграждане на тротоари, обособяване на места за отдих, велоалея, пешеходен достъп до цялото крайбрежие. Асфалтирането на улици и изграждането на тротоари беше във фокуса и на жителите на град Созопол. Те искат и озеленяване, изграждане на болница и автогара. За   село  Равадиново  най-важно беше асфалтирането на улици и изграждането на тротоари.

     

Организаторите бяха избрали подходящи места в централните градски части на населените места за разполагане  на инфоточките и  беше максимално улеснен достъпът до тях. Всички граждани, които посетиха инфоточките, получиха брошура “Правила за гражданско участие“ с насоки за гражданско участие в управлението на Община Созопол. Доброволци на Сдружение “ЧАР-Черноморска асоциация за развитие-Бургас“ предварително бяха раздали флаери за Информационната кампания в трите населени места, което привлече участниците в кампанията.

     Община Созопол в качеството си на партньор по проекта  участва активно и отговорно при   организирането на  Информационната кампания“ Гласът на гражданите“. Всички граждани бяха изслушани от Валентина Диханова-експерт „Проекти“ при Общинска администрация  Созопол, определена от кмета на Община Созопол, която в присъствието на представители на Гражданския консултативен съвет към кмета на Община Созопол  отговори изключително компетентно  на  поставените въпроси. Въпросите и препоръките, които касаят значима част от местните общности,  ще бъдат обобщени и отговорите ще бъдат публикувани на сайта на Община Созопол, а Общинската администрация ще търси варианти за удовлетворяване на потребностите  на гражданите.

Тази публикация е създадена по проект № BG05SFOP001-2.025-0049, с наименование „Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0049-С01/13.09.2022 г., финансиран по приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, код на процедурата BG05SFOP001-2.025 по Оперативна програма „Добро управление“.

Трето заседание на Гражданския консултативен съвет към кмета на Община Созопол

На 4 септември 2023 г. в Созопол се проведе третото заседание на Гражданския консултативен съвет към кмета на Община Созопол, създаден по проект “Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“, №  BG05SFOP001-2.025-0049, финансиран от Програма „Добро управление“. Събитието се състоя от 17.30 ч. в залата на Кино-видеоклуба на Народно читалище “Отец Паисий-1896“ в присъствието на Зам.Кмета на Община Созопол – Тодор Дамянов, секретаря на Община Созопол Янко Костадинов, който е и координатор по проекта и Красимира Ятакчиева-управител на Сдружение „ЧАР-Черноморска асоциация за развитие-Бургас“- бенефициент на проекта.            

           На заседанието беше приет проект на двустранно Споразумение между Кмета на Община Созопол и Председателя на  Гражданския консултативен съвет за спазване на правилата и разпоредбите на Механизма за граждански мониторинг и контрол при изпълнението на общински политики  с гласовете на всички членове на Съвета. Във втората част на заседанието членовете на Гражданския консултативен съвет получиха отговори на въпроси, поставени от гражданите на община Созопол към тях на второто заседание.

Проект „Развитие и промотиране на местната идентичност и уникалност на квартал Крайморие-град Бургас“ № BG14MFOP001-4.098-0004

Сдружение с нестопанска цел „ЧАР- Черноморска асоциация за развитие – Бургас” стартира изпълнението на Проект „Развитие и промотиране на местната идентичност и уникалност на квартал Крайморие-град Бургас“, Административен договор № МДР-ИП-01-44/01.08.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.098 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“, Мярка 508-1 „Развитие и популяризиране идентичността на територията от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас – Камено“

Период на изпълнение: 01/08/202330/11/2023 г.

Бенефициент: СНЦ „ЧАР-Черноморска асоциация за развитие-Бургас“

Обща стойност на проекта: 50 915,02 лв., от които 43277,77 лв. се осигуряват от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и 7637,25 лв. от държавния бюджет на Република България.

Кратко описание на проекта

Проектът е насочен към развитие, съхраняване и популяризиране на местната идентичност и уникалност на квартал Крайморие – град Бургас като част от територията на МИРГ „Бургас–Камено” и към създаване и въвеждане на иновативни практики в областта на културата и туризма в целевата територия в съответствие със Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИРГ „Бургас–Камено”. Ще бъде проведено Проучване на местните ресурси за устойчив алтернативен туризъм на територията на квартал Крайморие и ще бъде разработена и въведена за изпълнение Концепция за опазване и популяризиране на местната идентичност. Предвижда се създаването на иновативни продукти и събития с капацитет за развитие на алтернативен туризъм и повишаване на привлекателността на целевата територия като атрактивна туристическа дестинация: Създаване на постоянна Рекламна експозиция “Богатствата на Крайморие”, Провеждане на Крайморски фестивал с участието на творчески състави от населени места на територията на МИРГ „Бургас–Камено”. Ще бъдат осъществени мащабни дейности за информиране и публичност, чрез които ще се повиши осведомеността на всички заинтересовани от развитието на туризма страни в района на квартал Крайморие и на територията на МИРГ „Бургас–Камено” като цяло. Очаква се в резултат от изпълнението на проекта да бъде приобщена местната общност на квартал Крайморие за разнообразяване на предлаганите традиционни туристически продукти и събития на база уникалните за територията ресурси и ще бъдат привлечени нови туристи, посетители и летовници към курорт Крайморие.

Цели на проекта:

1. Развитие, съхраняване и популяризиране на местната идентичност и уникалност на квартал Крайморие – град Бургас като част от територията на МИРГ „Бургас – Камено”;

2. Създаване на иновативни културни продукти и събития с капацитет за развитие на устойчив алтернативен туризъм и повишаване на привлекателността на целевата територия като атрактивна туристическа дестинация;

3. Приобщаване на местната общност към разнообразяване на предлаганите традиционни туристически продукти и събития на база уникалните за територията ресурси;

4. Създаване и въвеждане на иновативни практики в областта на културата и туризма в целевата територия в съответствие със Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИРГ „Бургас–Камено”.

Дейности по проекта:

  1. Провеждане на Информационен форум в Крайморие;
  2. Провеждане на Проучване на местните ресурси за устойчив алтернативен туризъм на територията на квартал Крайморие. Разработване на Концепция за популяризиране на местната идентичност;
  3. Създаване на постоянна Рекламна експозиция “Богатствата на Крайморие”;
  4. Провеждане на Крайморски фестивал;
  5. Провеждане на Конференция “Устойчивият алтернативен туризъм – перспектива пред развитието на квартал Крайморие”;
  6. Дейности за информиране и публичност

Този документ е създаден по проект Проект „Развитие и промотиране на местната идентичност и уникалност на квартал Крайморие – град Бургас“, Административен договор № МДР-ИП-01-44/01.08.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.098 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“, Мярка 508-1 „Развитие и популяризиране идентичността на територията от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас – Камено“

Проведе се второ заседание на Гражданския консултативен съвет към кмета на Община Созопол

На 22 юни 2023 г. в Созопол се проведе второто заседание на Гражданския консултативен съвет към кмета на Община Созопол, създаден по проект “Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“, №  BG05SFOP001-2.025-0049, финансиран от Програма „Добро управление“. Събитието се състоя  от 17.30 ч. в залата на Кино-видеоклуба на Народно читалище “Отец Паисий-1896“ в присъствието на зам. кмета на Общината Тодор Дамянов и на секретаря на Община Созопол Янко Костадинов, който е и координатор по проекта.

На заседанието беше приет Правилник за дейността на Гражданския консултативен съвет с гласовете на всички членове на Съвета. Във втората част на заседанието бяха обсъдени със зам. кмета и секретаря на Общината въпроси, постъпили от гражданите на община Созопол до членове на Гражданския консултативен съвет, свързани със сметосъбирането и почистването на града, транспорта и паркирането на непозволени места, поставянето на указателни табели и създаването на достъпна следа в курортния  град.

На заседанието присъства Красимира Ятакчиева-управител на Сдружение „ЧАР-Черноморска асоциация за развитие-Бургас“- бенефициент на проекта.            

Тази публикация е създадена по проект № BG05SFOP001-2.025-0049, с наименование „Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0049-С01/13.09.2022 г., финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ по процедура № BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

СЪЗДАДЕН БЕ ГРАЖДАНСКИ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ В СОЗОПОЛ

СНЦ „ЧАР-ЧЕРНОМОРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ-БУРГАС“

Проект „Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“, № BG05SFOP001-2.025-0049

финансиран от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

На 27 април 2023 г. в град Созопол в рамките на проект „Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ беше създаден Граждански консултативен съвет към Кмета на Община Созопол. Проектът се осъществява от СНЦ“ЧАР-Черноморска асоциация за развитие –Бургас“ с партньорството на Община Созопол.

 Мисията на Гражданския консултативен съвет е свързана с инициирането и координирането на важни за гражданското общество дискусии, както и с контрол върху въвеждането на нови политики и стратегии в различни области и формулирането, изпълнението и мониторинга на съществуващите местни политики за устойчиво развитие. Гражданският консултативен съвет ще осъществява дейността си в съответствие с действащото законодателство на Република България и с местната нормативна уредба на Община Созопол.

В процедурата за избор, която се администрира от СНЦ“ЧАР-Черноморска асоциация за развитие-Бургас“ бяха номинирани от неправителствения сектор и от местния бизнес по 3-ма представители, както и  3-ма активни граждани от община Созопол /общо 9/. Всички номинирани изразиха съгласие да участват активно в Гражданския консултативен съвет и да бъдат полезни на Кмета на Община Созопол Тихомир Янакиев. Кметът на Общината изрази задоволството  си от създаването на Гражданския консултативен съвет и от бъдещата съвместна работа  в полза на местната общност.

За председател на Гражданския консултативен съвет беше избран Георги Георгиев от квотата на активните граждани. Новоизбраният председател увери присъстващите в желанието и добрите си намерения ръководеният от него Съвет да осъществи дейността си в рамките на проект “Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“ и да положи всички усилия Гражданският консултативен съвет да има устойчиво развитие.

Настоящата публикация е създадена в рамките на Административен договор No BG05SFOP001-2.025-0049-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“, № BG05SFOP001-2.025-0049, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“

Проведе се обществената дискусия по проект „Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“

Сдружение с нестопанска цел „ЧАР-Черноморска асоциация за развитие-Бургас“ в партньорство с Община Созопол проведе на 8 декември 2022 г. първото събитие по  проект „Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“, № BG05SFOP001-2.025-0049, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“. 

Обществената дискусия за обсъждане и консултиране на общинската политика за туризъм премина при значим интерес и привлече представители на целевите групи по проекта:  Общинска администрация Созопол, както и нейни служители; неправителствени организации на територията на община Созопол, както и техни служители; бизнес организации и представители на бизнеса на територията на община Созопол; общественост. Събитието се проведе в зала “Кино-видеоклуб“ на читалище „Отец Паисий-1896“- Созопол.

Дискусията  откри управителя на Сдружение ЧАР-Черноморска асоциация за развитие-Бургас“ Красимира Ятакчиева, която представи Екипа на проекта. От името на Община Созопол  Янко Костадинов-координатор на проекта и секретар на Община Созопол изрази увереността на Общината, че очакваните проектни резултати ще бъдат от полза за всички участници в проекта-представители на целевите групи и за местната общност като цяло.

В рамките на събитието беше представена Презентация на целите, дейностите и очакваните резултати от проекта от Ръководителя на проекта Райна Зотова; Презентация на общинската политика за туризъм представи Йордан Петков-директор на Дирекция “Управление на собствеността, туризъм и стопански дейности“. В Дискусията взеха участие представители на Община Созопол, на неправителствени и бизнес организации, както и граждани-участници в събитието.

Всички присъстващи имаха възможност да участват в Анкетното проучване, чиято цел е да се установи гражданската осведоменост и чувствителност относно качеството и ефективността  на изпълнение и управление на общинската политика за туризъм и да се осигури широка обществена подкрепа за подобряване на изпълнението ѝ. Анкетното проучване ще продължи в рамките на 3 седмици сред по-широк кръг представители на целевите групи по проекта.

Тази публикация е създадена по проект № BG05SFOP001-2.025-0049, с наименование „Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0049-С01/13.09.2022 г., финансиран по приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, код на процедурата BG05SFOP001-2.025 по Оперативна програма „Добро управление“.

Планираща среща по Проект „Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“

Представители на Сдружение с нестопанска цел „ЧАР- Черноморска асоциация за развитие – Бургас” и на Община Созопол проведоха на 20.10.2022 г. Планираща среща по проект „Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“. На срещата бяха обсъдени дейностите по проекта, беше изготвен план за съвместни действия по изпълнението му и бяха разпределени конкретните ангажименти на членовете на Екипа на проекта.

Сдружение „ЧАР-Черноморска асоциация за развитие-Бургас“ е бенефициент по проекта, който ще се реализира в партньорство с Община Созопол в рамките на 13 месеца – до 13.10.2023 г.

Този документ е създаден по проект № BG05SFOP001-2.025-0049, с наименование „Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0049-С01/13.09.2022 г., финансиран по приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, код на процедурата BG05SFOP001-2.025 по Оперативна програма „Добро управление“

СНЦ „ЧАР-Бургас“ откри изложбана на деца по проект „Подобряване на морската среда в акваторията на Несебърския залив“

Талантливи деца от Община Несебър пресъздадоха красотата на Черно море в авторски творби

На 14 юли 2022 г. в зала „Артиум“ – Несебър бе открита Изложба на рисунки и сувенири, изработени от участниците в Конкурса за лого и слоган на Черно море в района на Несебърския залив и в Детска морска творческа работилница – Детски пленер по живопис “Красотата на Черно море” и Уъркшоп.

Дейността се осъществява в рамките на Дейност „Провеждане на творчески инициативи с деца и ученици “Аз и моето море” по Проект „Подобряване на морската среда в акваторията на Несебърския залив“, финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

Бенефициент по проекта е Сдружение с нестопанска цел „ЧАР-Черноморска асоциация за развитие-Бургас“, а партньор е СНЦ „МИРГ Несебър-Месемврия“.

Целта на Дейността е чрез участие в творчески инициативи деца и ученици от 4 населени места в община Несебър – Несебър, Обзор, Равда и Свети Влас да бъдат приобщени към опазването на чистотата на Черно море. Щастливи сме да споделим с всички вас, че в Конкурса за лого и слоган на Черно море в района на Несебърския залив участваха 92 деца и ученици. Класираните на Първо място лого и слоган са изпълнени върху 2 броя транспаранти, които са поставени на видно място в град Несебър като послание към жителите, гостите и туристите.

В Детската морска творческа работилница, която включваше: Детски пленер по живопис “Красотата на Черно море”  и Уъркшоп за изработване на сувенири  участваха 73 деца и ученици от община Несебър и деца-туристи и посетители на града.

В Резултат от провеждането на Творчески инициативи бе осигурена подходяща среда за творчески изяви на деца и ученици на екологична тема с цел формиране на позитивно отношение у младите хора от община Несебър към опазването на морската среда.

Сдружение „ЧАР“ да отправя специални благодарности за оказаното съдействие и подкрепа при провеждането на дейността на Кмета на Община Несебър – г-н Николай Димитров, към г-н Румен Кулев – председател на Общински съвет Несебър, г-жа Галина Бабева, към СНЦ „МИРГ Несебър – Месемврия“ в лицето на г-жа Албена Герджикова – Изпълнителен директор и г-н Живко Тальоков; г-жа Таня Петкова – директор и г-жа Марина Янкова – зам. директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Равда.

Сдружение „ЧАР-Черноморска асоциация за развитие – Бургас“ ще продължи да работи за осъществяването на инициативи, които допринасят за чистотата на Черно море и за популяризиране на неговата красота и уникалност, разчитайки на подкрепата на всички, които милеят за нашето Черноморие.

Проект „Подобряване на морската среда в акваторията на Несе-бърския залив“

ПОЧИСТВАНЕ  НА ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ ОТ КРАЙБРЕЖНАТА ЧАСТ НА МОРЕТО В РАЙОНА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

В рамките на 2 дни – на 12 и 13 юли 2022 г. по проект „Подобряване на морската среда в акваторията на Несебърския залив“, финансиран от „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020“ на Сдружение „ЧАР-Черноморска асоциация за развитие – Бургас“ беше извършено почистване на целевата територия (акватория на рибарско пристанище „Северна буна-Несебър“) от твърди отпадъци – морски технически съоръжения, свързани с риболовните практики в региона, както и други отпадъци, генерирани вследствие от човешката дейност.

Целта на Дейността е намаляване на замърсяването с твърди отпадъци на морската територия в района на община Несебър и приобщаване на представители на целевите групи към опазване на морската среда в Черно море.

Извадени са над 5 тона твърди отпадъци, които са депонирани.

Изпълнител на дейността е „ЕВРО ИМПЕКС – БУРГАС“ ЕООД.

В почистването участваха 4 плавателни съда, 2-ма водолази и 4 рибари.