Проект „Развитие и промотиране на местната идентичност и уникалност на квартал Крайморие-град Бургас“ № BG14MFOP001-4.098-0004

Сдружение с нестопанска цел „ЧАР- Черноморска асоциация за развитие – Бургас” стартира изпълнението на Проект „Развитие и промотиране на местната идентичност и уникалност на квартал Крайморие-град Бургас“, Административен договор № МДР-ИП-01-44/01.08.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.098 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“, Мярка 508-1 „Развитие и популяризиране идентичността на територията от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас – Камено“

Период на изпълнение: 01/08/202330/11/2023 г.

Бенефициент: СНЦ „ЧАР-Черноморска асоциация за развитие-Бургас“

Обща стойност на проекта: 50 915,02 лв., от които 43277,77 лв. се осигуряват от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и 7637,25 лв. от държавния бюджет на Република България.

Кратко описание на проекта

Проектът е насочен към развитие, съхраняване и популяризиране на местната идентичност и уникалност на квартал Крайморие – град Бургас като част от територията на МИРГ „Бургас–Камено” и към създаване и въвеждане на иновативни практики в областта на културата и туризма в целевата територия в съответствие със Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИРГ „Бургас–Камено”. Ще бъде проведено Проучване на местните ресурси за устойчив алтернативен туризъм на територията на квартал Крайморие и ще бъде разработена и въведена за изпълнение Концепция за опазване и популяризиране на местната идентичност. Предвижда се създаването на иновативни продукти и събития с капацитет за развитие на алтернативен туризъм и повишаване на привлекателността на целевата територия като атрактивна туристическа дестинация: Създаване на постоянна Рекламна експозиция “Богатствата на Крайморие”, Провеждане на Крайморски фестивал с участието на творчески състави от населени места на територията на МИРГ „Бургас–Камено”. Ще бъдат осъществени мащабни дейности за информиране и публичност, чрез които ще се повиши осведомеността на всички заинтересовани от развитието на туризма страни в района на квартал Крайморие и на територията на МИРГ „Бургас–Камено” като цяло. Очаква се в резултат от изпълнението на проекта да бъде приобщена местната общност на квартал Крайморие за разнообразяване на предлаганите традиционни туристически продукти и събития на база уникалните за територията ресурси и ще бъдат привлечени нови туристи, посетители и летовници към курорт Крайморие.

Цели на проекта:

1. Развитие, съхраняване и популяризиране на местната идентичност и уникалност на квартал Крайморие – град Бургас като част от територията на МИРГ „Бургас – Камено”;

2. Създаване на иновативни културни продукти и събития с капацитет за развитие на устойчив алтернативен туризъм и повишаване на привлекателността на целевата територия като атрактивна туристическа дестинация;

3. Приобщаване на местната общност към разнообразяване на предлаганите традиционни туристически продукти и събития на база уникалните за територията ресурси;

4. Създаване и въвеждане на иновативни практики в областта на културата и туризма в целевата територия в съответствие със Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИРГ „Бургас–Камено”.

Дейности по проекта:

  1. Провеждане на Информационен форум в Крайморие;
  2. Провеждане на Проучване на местните ресурси за устойчив алтернативен туризъм на територията на квартал Крайморие. Разработване на Концепция за популяризиране на местната идентичност;
  3. Създаване на постоянна Рекламна експозиция “Богатствата на Крайморие”;
  4. Провеждане на Крайморски фестивал;
  5. Провеждане на Конференция “Устойчивият алтернативен туризъм – перспектива пред развитието на квартал Крайморие”;
  6. Дейности за информиране и публичност

Този документ е създаден по проект Проект „Развитие и промотиране на местната идентичност и уникалност на квартал Крайморие – град Бургас“, Административен договор № МДР-ИП-01-44/01.08.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.098 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“, Мярка 508-1 „Развитие и популяризиране идентичността на територията от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас – Камено“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *