Профил на купувача

Процедура за определяне на изпълнител съгласно чл. 50 – 53 от ЗУСЕСИФ с предмет „Почистване на твърди отпадъци от крайбрежната част на морето в района на община Несебър“ по проект № BG14MFOP001-1.014-0009 с наименование „Подобряване на морската среда в акваторията на Несебърския залив“, Договор № МДР-ИП-01-62/26.04.2021 г.

Download documentation

Процедура за определяне на изпълнител съгласно чл. 50 – 53 от ЗУСЕСИФ с предмет „Изготвяне на Анализ за степента на замърсеност от твърди отпадъци в акваторията на Черно море в района на община Несебър” по проект № BG14MFOP001-1.014-0009 с наименование „Подобряване на морската среда в акваторията на Несебърския залив“, Договор № МДР-ИП-01-62/26.04.2021 г.

 Download documentation

Tender procedure for Service for “Logistic activities and Provision of transport”  within project CB005.2.12.038

Publication reference: 038-BG-SERVICE01

“CHAR – Blacksea Association for Development – Burgas” Non-profit Association for the Public Benefit  is launching a tender procedure for “Logistic activities for the implementation of events under the Project in Bulgaria and Provision of transport for the participants in the events under the Project” with financial assistance from the Interreg- IPA CBC Bulgaria – Turkey Programme, CCI No.2014TC16I5CB005. The tender procedure is under the implementation of the project “Odrin- Burgas” Youth Tourist Hub ”, CB005.2.12.038.

The deadline for submission of tender is 24 March 2021, 17:00 h. local time.

The tender dossier is attached below: