Проект „Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“, № BG05SFOP001-2.025-0049

Сдружение с нестопанска цел „ЧАР- Черноморска асоциация за развитие – Бургас” стартира изпълнението на Проект „Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“, Договор за БФП № BG05SFOP001-2.025-0049-C01, финансиран по приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, код на процедурата BG05SFOP001-2.025 по Оперативна програма „Добро управление“

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:13/09/202213/10/2023 г.

Бенефициент: СНЦ „ЧАР-Черноморска асоциация за развитие-Бургас“

Партньор: Община Созопол

Обща стойност на проекта: 42 796.53 лв

Кратко описание на проекта

Проектът е насочен към подобряване управлението и ефективността от изпълнението на политика за туризъм в община Созопол чрез партньорство между администрацията, гражданите и бизнеса, като ще си партнират НПО – Сдружение “ЧАР- Черноморска асоциация за развитие-Бургас” и Община-Община Созопол. Предвижда се осъществяването на съвместни дейности, насочени към стимулиране на гражданското участие при управлението и реализацията на общинската политика за туризъм. Предвидени са Обществена дискусия за обсъждане и консултиране на общинската политика за туризъм; Изготвяне на Анализ на дейността на Общинска администрация Созопол и на участието на гражданите и бизнеса при изпълнението на целевата общинска политика и разработване и въвеждане на Механизъм за граждански мониторинг и контрол при изпълнението на общински политики. В Анализа ще бъдат изведени 2 препоръки, които ще залегнат в Механизма и ще бъдат заложени за изпълнение в двустранно Споразумение за спазването му. Ще бъде създаден Граждански консултативен съвет, който ще бъде постоянно действащ орган към Кмета на Община Созопол с участие на представители на всички заинтересовани страни. Ще бъде проведена Конференция “Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективни местни политики в община Созопол“, като изведените още 2 препоръки от Конференцията ще залегнат за изпълнение в двустранното Споразумение. Предвижда се провеждането на Информационна кампания „Гласът на гражданите“ в гр.Созопол, гр. Черноморец и с. Равадиново. В резултат от изпълнението на проекта ще се подобри взаимодействието между администрацията, гражданите и бизнеса; ще се повиши активността на неправителствения сектор, бизнеса и гражданското общество и ще се създаде благоприятна среда за по-открито и отговорно управление на община Созопол.

Цели на проекта:

Обща цел: Повишаване взаимодействието между администрацията, гражданите и бизнеса за постигане на ефективно, открито и отговорно управление на община Созопол

Специфични цели:

1.Създаване на благоприятна обществена среда за активно гражданско участие при изпълнението и мониторинга на политиката за туризъм, осъществявана от Община Созопол;

2.Създаване на устойчив граждански капацитет и прилагане на ефективен модел за партньорство между неправителствения сектор, гражданското общество и бизнеса при формулирането, изпълнението и мониторинга на общинските политики;

3.Повишаване на обществената осведоменост за механизмите за гражданско участие в процесите на управление на община Созопол;

4. Въвличане на гражданското общество и бизнеса в застъпнически действия за подобряване на местното законодателство и административното обслужване в община Созопол;

Дейности по проекта:

1. Провеждане на Обществена дискусия за обсъждане и консултиране на общинската политика за туризъм.

2. Изготвяне на Анализ на дейността на Общинска администрация Созопол и на участието на гражданите и бизнеса при изпълнението на общинската политика за туризъм и разработване и въвеждане на Механизъм за граждански мониторинг и контрол при изпълнението на общински политики.

3. Създаване на Граждански консултативен съвет.

4. Провеждане на Конференция “Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективни местни политики в община Созопол“.

5. Провеждане на Информационна кампания „Гласът на гражданите“.

Анализ на дейността на Общинска администрация Созопол и на участието на гражданите и бизнеса при изпълнението на общинската политика за туризъм https://www.charburgas.org/wp-content/uploads/2023/06/analiz.pdf

Механизъм за граждански мониторинг и контрол при изпълнението на общински политики https://www.charburgas.org/wp-content/uploads/2023/06/mehanizam.pdf

Този документ е създаден по проект № BG05SFOP001-2.025-0049, с наименование „Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0049-С01/13.09.2022 г., финансиран по приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, код на процедурата BG05SFOP001-2.025 по Оперативна програма „Добро управление“