СНЦ „ЧАР – Бургас“ ще проведе МОТИВАЦИОННА КАМПАНИЯ “ТУРИЗЪМ И ПРИЯТЕЛИ” в Бургас

От 18 май до 5 юни 2021 г. Сдружение с нестопанска цел „ЧАР – Черноморска асоциация за развитие-Бургас“ ще проведе МОТИВАЦИОННА КАМПАНИЯ “ТУРИЗЪМ И ПРИЯТЕЛИ” в Бургас. Кампанията ще се осъществи в рамките на ПРОЕКТ „МЛАДЕЖКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ХЪБ „ОДРИН-БУРГАС“, № CB005.2.23.038, финансиран от Програма Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020.

Целта на мотивационната кампания в Бургас е да приобщи ученици, студенти и младежи от Бургас към целите и дейностите на проекта и да ги мотивира да се запознаят и популяризират природното, културното и историческото наследство на Трансграничния регион Одрин-Бургас.   

Екип от експерти на Сдружение „ЧАР – Черноморска асоциация за развитие-Бургас“ ще посети 5 средни училища и 3 младежки неправителствени организации, където ще представи презентация на тема: „Богатствата на Трансграничния регион Одрин-Бургас“.

Мотивационната кампания ще включва провеждане на Анкетно проучване сред общо 500 ученици и младежи от Бургас за нагласите им за участие в проектните дейности, в туристически дейности и нивото на информираност на всеки от участниците в Проучването за туристическите ресурси в трансграничния регион Одрин-Бургас.

„Настоящата публикация е осъществена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 (CCI № 2014TC16I5CB005). Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Сдружение с нестопанска цел „ЧАР – Черноморска асоциация за развитие-Бургас“ и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.“

Стартира изпълнението на Проект „Подобряване на морската среда в акваторията на Несебърския залив“

Сдружение с нестопанска цел “ЧАР- Черноморска асоциация за развитие – Бургас” стартира изпълнението на Проект „Подобряване на морската среда в акваторията на Несебърския залив“, № BG14MFOP001-1.014-0009, финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020. Проектът ще се осъществи в партньорство със Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия”

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 26/04/2021 – 26/04/2022 г.

Целеви групи: местни рибари; представители на местния бизнес в сектор рибарство; ученици и млади хора; представители на местната власт; представители на местни неправителствени организации с интереси в екологията; граждани; специалисти по рибарство и екология; пристанищни агенти, представители на организации на производители на продукти от риболов и на продукти от аквакултури, търговци, плажни концесионери, потребители на плажни услуги.

Проектът е насочен към намаляване на количеството и въздействието на твърдите отпадъци в акваторията на Несебърския залив и подобряване на морската среда в района на община Несебър. Предвижда се чрез проектните дейности да се повиши осведомеността сред местния бизнес в сектор рибарство и населението на община Несебър за състоянието на морето и за възможностите и механизмите за намаляване на негативното въздействие на рибарството върху морската среда.

Основни дейности:

 • Провеждане на Информационна и мотивационна кампания “За чиста морска среда” в община Несебър;
 • Изготвяне на Анализ за степента на замърсеност от твърди отпадъци в акваторията на Черно море в района на община Несебър;
 • Провеждане на Екологични обучения;
 • Почистване на твърди отпадъци от крайбрежната част на морето в района на община Несебър;
 • Провеждане на творчески инициативи с деца и ученици “Аз и моето море”

В рамките на проекта ще бъдат изготвени и разпространени информационни и рекламни материали по всяка от дейностите. Чрез отпечатването и разпространението на Наръчник “Проект “Подобряване на морската среда в акваторията на Несебърския залив” – нов подход за опазване чистотата на Черно море” ще бъдат популяризирани резултатите по проекта, които са с устойчив ефект и с възможности за мултиплициране в други райони на Черноморския басейн.

Ще се проведе Трансграничен форум по ПРОЕКТ „МЛАДЕЖКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ХЪБ „ОДРИН-БУРГАС“

На 18 май 2021 г. Сдружение с нестопанска цел „ЧАР – Черноморска асоциация за развитие-Бургас“ ще проведе в онлайн формат Трансграничен форум по ПРОЕКТ „МЛАДЕЖКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ХЪБ „ОДРИН-БУРГАС“, № CB005.2.23.038, финансиран от Програма Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020.

Участниците във Форума ще имат възможност да се запознаят с три презентации, които ще получат на личните си електронни пощи:

 • Презентация „Проект „Младежки туристически хъб Одрин – Бургас“ с описание на партньорите, целевите групи, целите, дейностите и очакваните резултати от проекта;
 • Презентация „Туристически забележителности на Бургас“;
 • Презентация „Туристически забележителности на Одрин“.

Очаква се форумът да постигне взаимно запознаване на партньорите и придобиване на обща представа за двете целеви територии – Одрин и Бургас.

Участниците в Трансграничния форум ще могат да попълнят и изпратят на Сдружение „ЧАР – Черноморска асоциация за развитие-Бургас“ Формуляр за обратна връзка.

Всички, които желаят да участват във Форума и да се запознаят с трите презентации, могат да се свържат със Сдружение „ЧАР – Черноморска асоциация за развитие-Бургас“ чрез имейл: char.burgas@abv.bg

„Настоящата публикация е осъществена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 (CCI № 2014TC16I5CB005). Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Сдружение с нестопанска цел „ЧАР – Черноморска асоциация за развитие-Бургас“ и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.“

Проведе се работна среща по проект „Инициатива за промотиране и развитие на рибарска територия – Равда“

На 21 април 2021 г. в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Равда се проведе  Работна среща  по проект „Инициатива за промотиране и развитие на рибарска територия – Равда“, финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020. В срещата участваха управителят на СНЦ „ЧАР Черноморска асоциация за развитие Бургас“ Красимира Ятакчиева и Екипът на Групата за проучване Таня Делиатанасова – ръководител на групата  и директор на училището   и пом. ръководителят Марина Янкова – учител. На срещата бяха обсъдени Програмата за дейността на групата, която ще работи в рамките на 3 месеца /април, май и юни/, както и резултатите от Мотивационната кампания за привличане на участници в дейностите за проучване, която се проведе през месец март. Групата  има за цел да проучи ресурсите за създаване  на Рибарски музей на открито в село Равда. В нея участват ученици, родители и местни рибари.

Този документ е създаден в рамките на Административен договор № МДР-ИП-01-221/09.12.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG14MFOP001-4.037-0006 „Инициатива за промотиране и развитие на рибарска територия – Равда“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г., по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.037, мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“ на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“

Рибарите от Равда и Несебър проведоха полезна среща с изп. директор на ИАРА доц. д-р Галин Николов

Събитието „Рибарска среща“  бе организирано от Сдружение с нестопанска цел „ЧАР – Черноморска асоциация за развитие-Бургас“ на 5 март 2021 г. в Равда.

Рибарите от Равда и Несебър проведоха изключително ползотворна дискусия с ръководството на Изпълнителната агенция „Рибарство и аквакултури“ (ИАРА).

Рибарската среща бе инициирана от Сдружение с нестопанска цел „ЧАР – Черноморска асоциация за развитие-Бургас“ като част от проекта „Инициатива за промотиране и развитие на рибарската територия-Равда“, №BG14MFOP001-4.037-0006, финансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез „Програмата за морско дело и рибарство“ 2014-2020.

Сред официалните лица бяха доц.д-р Галин Николов, изп.директор на ИАРА, Галина Бабева, директор на дирекция Управление на проекти по еврофондове и екология в Община Несебър и Златомира Карагеоргиева-Мострова – изп.директор на МИРГ Несебър-Месемврия

Бяха представени целите на проекта, както и изключително интересна презентация за развитието на рибарството като основен поминък в село Равда.

Пред целевата група бяха посочени и механизмите за повишаване на атрактивността на рибарския поминък, а в края на срещата имаше изключително ползотворна дискусия с изп.директор на ИАРА доц. д-р Галин Николов.

„Отлична среща. За нас беше много полезна и се радваме, че имахме възможност да проведем подобен разговор с представител на ИАРА, както и да видим механизмите за подкрепа на сектора“, каза рибарят Асен Тонев.

Този материал е създаден в рамките на Административен договор № МДР-ИП-01-221/09.12.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG14MFOP001-4.037-0006 „Инициатива за промотиране и развитие на рибарска територия – Равда“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г., по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.037, мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“ на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“

Стартира изпълнението на проект „Инициатива за промотиране и развитие на рибарска територия – Равда“

Сдружение с нестопанска цел “ЧАР- Черноморска асоциация за развитие – Бургас” стартира изпълнението на Проект „Инициатива за промотиране и развитие на рибарска територия – Равда“, № BG14MFOP001-4.037-0006, финансиран по Мярка 2.2 “Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия” на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 09/12/2020 – 09/12/2021 г.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

1. Повишаване популярността на рибарската област – Равда чрез създаване и развитие на иновативни атракции и събития;

2. Привличане на любители на рибарството от различни поколения и посетители на рибарската територия като интересно и перспективно място за туризъм със запазена крайбрежна природа и рибарски колорит.

3. Създаване на благоприятна среда за приобщаване на младите хора за съхраняване на местните обичаи и традиции, свързани с рибарския поминък в село Равда.

4. Популяризиране на село Равда като атрактивна Черноморска туристическа дестинация.

ДЕЙНОСТИ:

 1. Провеждане на Събитие “Рибарска среща” в село Равда.
 2. Създаване на Рибарски музей на открито „Морето на Равда“.
 3. Провеждане на Фестивал “Равда- морето, рибите и рибарите”.
 4. Разработване и въвеждане на Маркетингова стратегия за промотиране и развитие на туристически продукти и събития в рибарска територия Равда.
 5. Дейности за публичност и визуализация

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА: 88 028.00 лева

Проект „Инициатива за промотиране и развитие на рибарска територия – Равда“ по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.037, мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“ на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“, приоритет на ПМДР: Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“ по „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020“

chernomorski-festival

Сдружение „ЧАР- Черноморска асоциация за развитие-Бургас“ организира ЧЕРНОМОРСКИ ФЕСТИВАЛ-ОБЗОР 2020

Събитието бе възложено на Сдружение „ЧАР- Черноморска асоциация за развитие-Бургас“ и се организира в рамките на Проект „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Несебър-Месемврия“, №BG14MFOP001-4.002-0004, финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. и Споразумение №МДР-ИП-01-80/16.07.2018г. МИРГ „Несебър-Месeмврия“ се справя изключително добре, национален първенец е, отчете зам.-министърът на земеделието Лозана Василева при посещението си в Обзор за „Черноморски фестивал 2020“.

Официалните гости на събитието: Галина Бобева (вляво), Христо Янев, Румен Кулев и зам.-министър Лозана Василева

„Местната инициативна рибарска група се справя най-успешно при прилагане на подхода. Имат голям брой одобрени проекти – 12 на обща стойност 1,7 млн. лева. Това са средства, които отиват за вас, рибарите и местните общности“, каза Лозана Василева при откриването на първото издание на фестивала в Обзор.

Изпълнителният директор на МИРГ „Несебър-Месемврия“ Златомира Карагеоргиева-Мострова подчерта, че отличник при реализирането на стратегията е Обзор. В МИРГ са получени 7 проектни предложения, три от тях са одобрени и реализирани. Мострова призова местната общност да кандидатства по новите мерки на МИРГ „Несебър-Месeмврия“.

„Искаме в Обзор да има повече пари за спортните клубове, да има повече пари за рибарите и да имате рибарско пристанище и лодкостоянки. Искаме да има и средства и за читалището, което е нашият домакин“, каза Мострова.

Кметът на Обзор Христо Янев бе доволен от реализираните проекти в града до този момент. По линия на МИРГ са спечелени 500 хил. лева, подчерта Янев.

В първото издание на фестивала, което се проведе в събота, участие взеха фолклорни състави от цялата страна. Събитието бе открито по изключително атрактивен начин – с кукери. Златният черпак Иван Звездев направи най-вкусната рибена чорба, а децата се забавляваха в детската рибарска работилница.

Целта на Фестивала е популяризиране на Стратегията на ВОМР и отворените мерки за кандидатстване на МИРГ Несебър-Месемврия, както и мерките които предстои да бъдат открити; Популяризиране на рибата и рибните ресурси като храна и начин на препитание; Популяризиране на региона като туристическа дестинация, по-добър живот в общността на рибарския район; Популяризиране на рибарската територия като интересно и перспективно място за туризъм със запазена крайбрежна природа и черноморско селище с рибарски колорит; Привличане на любители на рибарството, нови посетители и туристи към рибарската територия. Бенефициент по проекта е СНЦ “МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“. Официални гости на фестивала бяха Лозана Василева, зам.-министър на земеделието, Румен Кулев, председател на Общинския съвет в Несебър, Христо Янев, кмет на кметство Обзор.

ТРИСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ

за спазване правилата и разпоредбите на Механизма за граждански мониторинг и контрол при изпълнението на три общински политики в община Поморие между Община Поморие, Неправителствен сектор и Бизнес сектор

Днес 22 юли 2020 година в град Поморие, област Бургас, Република България в рамките на Конференция “Администрацията, гражданското общество и бизнеса – партньори в управлението и изпълнението на общински политики” по проект „Ефективно взаимодействие между администрацията, гражданите и бизнеса за открито и отговорно управление на община Поморие“, No. BG05SFOP001-2.009-0017, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“

ние, долуподписаните:

ИВАН АЛЕКСИЕВ – Кмет на Община Поморие

ГЕОРГИ ТРЪПКОВ – Председател на Сдружение „Хотели и ресторанти-Поморие“, представител на бизнеса

МИЛЧО ТАЛЕВ – Председател на Народно читалище „Просвета 1888“-Поморие, представител на НПО сектор

съобразявайки се с препоръките, формулирани на настоящата конференция и в Анализа на дейността на Общинска администрация Поморие и на участието на гражданите и бизнеса при изпълнението на целевите общински политики

СЕ СПОРАЗУМЯХМЕ ЗА СЛЕДНОТО:

 1. Да установим и развием отношения на сътрудничество и да работим съвместно за подобряване управлението и ефективността на политики в община Поморие на основата на взаимното уважение в контекста на Европейските ценности;
 2. Да създадем благоприятна обществена среда за ефективно изпълнение на общински политики чрез насърчаване взаимодействието между администрацията, гражданите и бизнеса;
 3. Да способстваме за нарастване активността на неправителствения сектор, гражданското общество и бизнеса при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики на местно ниво.
 4. Да работим за повишаване на обществената осведоменост за управлението на община Поморие и за резултатите от мониторинга на гражданското общество върху формулирането и изпълнението на общински политики.
 5. Да се инициира от Кмета на Община Поморие създаването на Граждански консултативен съвет /постояннодействащ орган/ с участието на представители на НПО сектор, бизнеса, граждани и медии за идентифициране и приоритизиране на проблемите на местната общност, формулиране, съвместно разработване и контрол върху изпълнението на общинските политики.
 6. Да работим съвместно за изпълнението на настоящото Споразумение между Общинска администрация Поморие, НПО сектор и бизнес организации за прилагане за разработения в рамките на проекта Механизъм за граждански мониторинг и контрол при изпълнението на целевите общински политики в община Поморие: Политика за местно развитие, Социална политика и Политика за опазване на околната среда.
 7. Да се разработи и приложи Стратегия за местно развитие на община Поморие.
 8. Община Поморие да проучи въздействието и да направи стъпки за създаване на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи, като форма на взаимодействие на гражданските организации и гражданите, бизнеса и администрацията при изпълнение на общински политики;
 9. Община Поморие да проучи възможностите за разработване на дигитална платформа за гражданско участие, засилваща сътрудничеството между публични институции и нестопански организации, като основа на цифровата демокрация в община Поморие

Настоящото Споразумение се сключва за неопределен срок.

Настоящото Споразумение е подписано в град Поморие на 22 юли 2020 год. и е изготвено в четири еднакво валидни екземпляра.

ИВАН АЛЕКСИЕВ /п/
Кмет на Община Поморие

ГЕОРГИ ТРЪПКОВ /п/
Председател на Сдружение „Хотели и ресторанти-Поморие“

МИЛЧО ТАЛЕВ /п/
Председател на Народно читалище „Просвета 1888“-Поморие,

Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективно взаимодействие между администрацията, гражданите и бизнеса за открито и отговорно управление на община Поморие“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  BG05SFOP001-2.009-0017-С01/ 27.12.2018 г., Финансиран от Оперативна програма „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” по Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“

Община Поморие подписа Споразумение с Неправителствения сектор и Бизнеса

На 22 юли 2020 г. в залата на Художествената галерия “Дечко Стоев” в Поморие се проведе конференция “Администрацията, гражданското общество и бизнеса – партньори в управлението и изпълнението на общински политики”. Събитието е в рамките на проект „Ефективно взаимодействие между администрацията, гражданите и бизнеса за открито и отговорно управление на община Поморие“ No.BG05SFOP001-2.009-0017.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Бенефициент по проекта е Сдружение с нестопанска цел „ЧАР – Черноморска асоциация за развитие – Бургас“. Община Поморие е партньор по проекта.

На официална церемония в рамките на конференцията бе подписано тристранно Споразумение за спазване правилата и разпоредбите на Механизма за граждански мониторинг и контрол при изпълнението на три общински политики в община Поморие – между Община Поморие, неправителствения сектор и бизнеса.

Споразумението подписаха кметът на Община Поморие Иван Алексиев, председателят на Сдружение „Хотели и ресторанти-Поморие“ Георги Тръпков и председателят на Народно читалище „Просвета 1888“–Поморие Милчо Талев.

Ето какво казаха те в своите обръщения след церемонията по подписването на Споразумението:

„Днес сме свидетели на много важно събитие – проект на Община Поморие заедно с бизнеса и гражданите, представени от неправителствените организации – важен момент, защото това тристранно споразумение, което подписахме заедно на територията на Поморие е потвърждение за добрата ни работа и взаимодействие.

Използвам случая да благодаря на Черноморската асоциация за развитие-Бургас, че реализира проекта с необходимия анализ, разработи механизъм за граждански мониторинг и контрол и направи наръчник. Аз смятах, че ние, в Общината, работим добре, но се оказа, че винаги може да бъде по-добре. Разбирам, че е установено чрез проучване, че Общината не е достатъчно мотивирана да информира гражданите за необходимостта от изпълнението на общинските политики. Тоест – нуждаем се от допълнителна мотивация, а това тристранно споразумение ни дава тази мотивация.

Има много важни точки: Едната е да направим консултативен съвет. Ние имахме такъв по време на втория мандат, но преценихме, че сме си свършили работата и необходимостта му е отпаднала. Но ето, оказва се, че самите хора в общината имат нужда от такъв съвет.

Другото: Нужен ни е общински обществен фонд, особено в кризисната ситуация, свързана с пандемията COVID-19. Този фонд трябва да подпомага бизнеса и неправителствените организации. Сега с единични решения подкрепяме бизнеса, но трябва да направим такъв фонд, за да имаме ясна общинска политика в тази посока.

Третият важен момент от Споразумението е гражданската платформа. Винаги, когато възникнат важни за развитието на общината теми, ги подлагаме на обществено обсъждане. Но невинаги всички граждани и представители на бизнеса са присъствали и са разбрали. Такава платформа ще е от голяма помощ за нас, като администрация. Затова благодаря за направения анализ и поемам ангажимент да разпространим Наръчника в общината.

Гражданското общество на Поморие е изключително активно – то взема отношение по всички теми за развитието на общината. Жителите на града се включват дори и със съвети към националните политики – наскоро министърът на туризма Николина Ангелкова бе на работна среща в Поморие и освен, че получи критики, бе насочена с изключително ценни съвети от полза за бранша и туризма като цяло.

Имаме още много да развием и надградим. Радвам се, че участвахме в проекта заедно с бизнеса и неправителствените организации. Само да казваме „европейски ценности“ и „европейски изисквания“ не е достатъчно. Трябва да имаме и европейски манталитет – да спазваме правилата и да изискваме от отсрещния да ги спазва, но в същото време да запазим нашата национална идентичност.

Това споразумение е безсрочно – който да дойде след нас, трябва да го спазва“, заяви кметът Иван Алексиев.

„Аз съм удовлетворен от това, че общинската администрация, бизнесът и гражданите гледаме в една посока. Това поражда много нови идеи, които виждам, че са залегнали в Споразумението. То е с една цел – да вдигне Поморие на по-високо ниво, гражданите да бъдат с по-висок жизнен стандарт, по-спокойни за своето и на семействата им бъдеще.

Ние, като бизнесмени, знаем, че не всичко, което искаме, може да се осъществява чрез политиката на една община. В същото време обаче знаем, че когато нашият апел е чут, винаги се получава по-добре за местната общност. Всички искаме да видим Поморие като дестинация и морски курорт, известен не само у нас, но и в чужбина – в четири сезона, като район, който развива селското стопанство и винопроизводството. Искрено се надявам, че това споразумение, с всичко описано вътре, ще стане реалност“, заяви Георги Тръпков.

„Отдавна туризмът е основен източник на приходи в община Поморие. Но прекрасният ни град не е само пясък, море, хубава храна и легло. Чрез културата и древната ни история, които представяме чрез дейността на читалищата и останалите сдружения, се придава богат и сериозен духовен облик на Поморие. В много национални и задгранични събития градът ни се споменава като столица на културата, като водещ в различни сектори от областта на просветата.

Вярвам, че с подписването на това споразумение ще  дадем официална форма на дейностите ни. Работим съвместно с Общината и с бизнеса, като сме контактували помежду си. Бизнесът и НПО-тата сме от едната страна, администрацията – от другата. Ние обикновено искаме Общината да ни помага. Въпросът е в какви граници е разумно. Ние осъзнаваме значимостта на този исторически момент, досега сме работили ползотворно благодарение и на Общината. Мога да кажа, че Поморие има облик на богат с духовност град, с културно наследство, завидна история и съвремие. С настоящото подписване на Споразумението ще имаме ясна стратегия за развитие“, заяви Милчо Талев.

В конференцията участваха 30 представители на общинската администрация, на институции, неправителствени и бизнес организации и граждани.

Обръщение направи ръководителят на проекта Райна Зотова.

В Първия модул бе представен Механизма за граждански мониторинг и контрол при изпълнението на три общински политики в община Поморие.  Емилия Лисичкова – председател на Сдружение „Платформа АГОРА“-София бе лектор по темата „Формиране на модели за граждански мониторинг и контрол върху дейността на Общинската администрация“.

Събитието завърши с пресконференция.

Конференцията бе заключителното събитие по проекта и бе предшествана от  мащабна Информационна  кампания „Активни граждани“, която се проведе в централната градска част на Поморие.