Проект „Подобряване на морската среда в акваторията на Несебърския залив“

Сдружение с нестопанска цел “ЧАР- Черноморска асоциация за развитие – Бургас” стартира изпълнението на Проект „Подобряване на морската среда в акваторията на Несебърския залив“, № BG14MFOP001-1.014-0009, финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 26/04/2021 – 26/04/2022 г.

Проектът е насочен към намаляване на количеството и въздействието на твърдите отпадъци в акваторията на Несебърския залив и подобряване на морската среда в района на община Несебър. Предвижда се чрез проектните дейности да се повиши осведомеността сред местния бизнес в сектор рибарство и населението на община Несебър за състоянието на морето и за възможностите и механизмите за намаляване на негативното въздействие на рибарството върху морската среда.

Ще бъде проведена Информационна и мотивационна кампания “За чиста морска среда” и ще се изготви Анализ на степента на замърсеност от твърди отпадъци в акваторията на Несебърския залив. Чрез провеждането на 2 Екологични обучения ще се повиши капацитета на местните рибарски общности, пристанищни агенти, неправителствени рибарски и екологични организации и на организации на местния бизнес в сектор рибарство за противодействие на замърсяването и преодоляване на негативните последствия от него. В рамките на 4 Екологични обучения за деца и ученици от община Несебър ще бъде повишено екологичното им възпитание за опазване на морската среда. Предвижда се провеждането на творчески инициативи с деца и ученици от община Несебър “Аз и моето море” на екологична тема. Проектът включва мащабно почистване на твърди отпадъци от крайбрежната част на морето в района на община Несебър, с което се цели намаляване на замърсяването с твърди отпадъци на значителна морска територия и приобщаване на целевите групи по проекта към опазването на морската среда. Ще бъдат изготвени и разпространени информационни и рекламни материали по всяка от дейностите по проекта. Чрез отпечатването и разпространението на Наръчник “Проект “Подобряване на морската среда в акваторията на Несебърския залив” – нов подход за опазване чистотата на Черно море” ще бъдат популяризирани резултатите по проекта, които са с устойчив ефект и с възможности за мултиплициране в други райони на Черноморския басейн.

ВИЖТЕ ЦЕЛИЯ Анализ за степента на замърсеност от твърди отпадъци в акваторията на Черно море в района на община Несебър ТУК