Проект „Ефективно взаимодействие между администрацията, гражданите и бизнеса за открито и отговорно управление на община Поморие“

Проектът е финансиран от Оперативна програма „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” по Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“

Водещ партньор: Сдружение “ЧАР- Черноморска асоциация за развитие- Бургас”
Партньор: Община Поморие

Проектът е насочен към подобряване управлението и ефективността на политики в община Поморие чрез партньорство между администрацията, гражданите и бизнеса. В рамките на проекта си партнират НПО – Сдружение “ЧАР- Черноморска асоциация за развитие- Бургас” и Община- Община Поморие. Предвижда се осъществяването на съвместни дейности, насочени към стимулиране на гражданското участие при управлението и реализацията на три общински политики: Политика за устойчиво местно развитие, Социална политика и Политика за опазване на околната среда.

При формулирането на дейностите по проекта е приложен комбинативен подход. Предвидени са Обществено обсъждане и публично консултиране и Анализ на дейността на Общинска администрация Поморие и на участието на гражданите и бизнеса при изпълнението на общински политики, които ще представляват база за формулиране на препоръки. Тези препоръки ще залегнат в Механизма за граждански мониторинг и контрол и ще бъдат заложени за изпълнение в тристранно Споразумение за спазване правилата и разпоредбите на Механизма. Ще бъде проведена Конференция “Администрацията, гражданското общество и бизнеса- партньори в управлението и изпълнението на общински политики”, в рамките на която ще се повиши местния капацитет за гражданско участие. Предвидената Информационна кампания ще повиши обществената осведоменост за проекта и за възможностите за гражданско участие и контрол при реализацията на местни политики. В резултат от изпълнението на проекта ще се подобри взаимодействието между  администрацията, гражданите и бизнеса; ще се повиши активността на неправителствения сектор, бизнеса и гражданското общество и ще се създаде благоприятна среда за по- открито и отговорно управление на община Поморие.

Изтегли документи:

АНАЛИЗ и Механизъм за граждански мониторинг и контрол

Интересувате се от нас?


Свържете се с нас