Конференция „Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективни местни политики в община Созопол“ се проведе в Созопол

В рамките на проект “Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“, № BG05SFOP001-2.025-0049, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ на 26 и 27 септември 2023 г. в град Созопол се проведе Конференция “Споделени отговорности между администрацията, гражданите   и бизнеса за ефективни местни политики в община Созопол“. Конференцията се проведе в зала „Кино-видео клуб“ на читалище „Отец Паисий-1896“  с участието на представители на местната власт, членовете на Гражданския консултативен съвет, представители на целевите групи и на медии.

 Събитието беше открито с встъпително слово на Красимира Ятакчиева-управител на СНЦ “ЧАР-Черноморска асоциация за развитие-Бургас“-бенефициент по проекта. Бяха представени презентации на Механизма за граждански мониторинг и контрол при изпълнението на общински политики и на резултатите от проекта от ръководителя Райна Зотова. Презентация на Правилника за дейността на Гражданския консултативен съвет представи Председателят на Съвета Георги Георгиев. По всяка от презентираните теми се проведоха  дискусии. На официална церемония беше подписано двустранно Споразумение между Кмета на Община Созопол и Председателя на Гражданския консултативен съвет за спазване на правилата и разпоредбите на Механизма за граждански мониторинг и контрол при изпълнението на общински политики. След подписването ВРИД Кметът на Община Созопол Тодор Дамянов увери участниците в Конференцията, че Споразумението ще бъде изпълнявано стриктно от Община Созопол и резултатите от него ще бъдат от полза както за местната общност, така и администрацията. В изявлението си Председателят на Гражданския консултативен съвет Георги Георгиев изрази задоволството си от факта, че подписаният документ ще осигури устойчивост в дейността на Съвета и във взаимоотношенията му  с местната власт.

         Конференцията завърши със заключителни слова на представители на бенефициента и партньора по проекта.

Тази публикация е създадена по проект № BG05SFOP001-2.025-0049, с наименование „Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0049-С01/13.09.2022 г., финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ по процедура № BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *