Информационна кампания „Гласът на гражданите“

в община Созопол

        В рамките на три дни от 12 до 14 септември 2023 г. на територията на община Созопол се проведе Информационна кампания „Гласът на гражданите“. Кампанията се организира от Сдружение „ЧАР-Черноморска асоциация за развитие-Бургас“- бенефициент и Община Созопол – партньор по проект “Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“, № BG05SFOP001-2.025-0049, финансиран от Програма „Добро управление“.

        Информационната кампания  се проведе в гр. Черноморец на 12 септември,  в гр. Созопол на 13 септември и в с. Равадиново на 14 септември съгласно заложената дейност по проекта.  Във всяко населено място беше поставен информационен щанд, на който членове на Гражданския консултативен съвет и експерти от Общинска администрация-Созопол приемаха въпросите и препоръките на гражданите.

        В гр. Черноморец  хората посочиха, че искат асфалтиране на улици, канализация, изграждане на тротоари, обособяване на места за отдих, велоалея, пешеходен достъп до цялото крайбрежие. Асфалтирането на улици и изграждането на тротоари беше във фокуса и на жителите на град Созопол. Те искат и озеленяване, изграждане на болница и автогара. За   село  Равадиново  най-важно беше асфалтирането на улици и изграждането на тротоари.

     

Организаторите бяха избрали подходящи места в централните градски части на населените места за разполагане  на инфоточките и  беше максимално улеснен достъпът до тях. Всички граждани, които посетиха инфоточките, получиха брошура “Правила за гражданско участие“ с насоки за гражданско участие в управлението на Община Созопол. Доброволци на Сдружение “ЧАР-Черноморска асоциация за развитие-Бургас“ предварително бяха раздали флаери за Информационната кампания в трите населени места, което привлече участниците в кампанията.

     Община Созопол в качеството си на партньор по проекта  участва активно и отговорно при   организирането на  Информационната кампания“ Гласът на гражданите“. Всички граждани бяха изслушани от Валентина Диханова-експерт „Проекти“ при Общинска администрация  Созопол, определена от кмета на Община Созопол, която в присъствието на представители на Гражданския консултативен съвет към кмета на Община Созопол  отговори изключително компетентно  на  поставените въпроси. Въпросите и препоръките, които касаят значима част от местните общности,  ще бъдат обобщени и отговорите ще бъдат публикувани на сайта на Община Созопол, а Общинската администрация ще търси варианти за удовлетворяване на потребностите  на гражданите.

Тази публикация е създадена по проект № BG05SFOP001-2.025-0049, с наименование „Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0049-С01/13.09.2022 г., финансиран по приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, код на процедурата BG05SFOP001-2.025 по Оперативна програма „Добро управление“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *