ТРИСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ

за спазване правилата и разпоредбите на Механизма за граждански мониторинг и контрол при изпълнението на три общински политики в община Поморие между Община Поморие, Неправителствен сектор и Бизнес сектор

Днес 22 юли 2020 година в град Поморие, област Бургас, Република България в рамките на Конференция “Администрацията, гражданското общество и бизнеса – партньори в управлението и изпълнението на общински политики” по проект „Ефективно взаимодействие между администрацията, гражданите и бизнеса за открито и отговорно управление на община Поморие“, No. BG05SFOP001-2.009-0017, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“

ние, долуподписаните:

ИВАН АЛЕКСИЕВ – Кмет на Община Поморие

ГЕОРГИ ТРЪПКОВ – Председател на Сдружение „Хотели и ресторанти-Поморие“, представител на бизнеса

МИЛЧО ТАЛЕВ – Председател на Народно читалище „Просвета 1888“-Поморие, представител на НПО сектор

съобразявайки се с препоръките, формулирани на настоящата конференция и в Анализа на дейността на Общинска администрация Поморие и на участието на гражданите и бизнеса при изпълнението на целевите общински политики

СЕ СПОРАЗУМЯХМЕ ЗА СЛЕДНОТО:

  1. Да установим и развием отношения на сътрудничество и да работим съвместно за подобряване управлението и ефективността на политики в община Поморие на основата на взаимното уважение в контекста на Европейските ценности;
  2. Да създадем благоприятна обществена среда за ефективно изпълнение на общински политики чрез насърчаване взаимодействието между администрацията, гражданите и бизнеса;
  3. Да способстваме за нарастване активността на неправителствения сектор, гражданското общество и бизнеса при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики на местно ниво.
  4. Да работим за повишаване на обществената осведоменост за управлението на община Поморие и за резултатите от мониторинга на гражданското общество върху формулирането и изпълнението на общински политики.
  5. Да се инициира от Кмета на Община Поморие създаването на Граждански консултативен съвет /постояннодействащ орган/ с участието на представители на НПО сектор, бизнеса, граждани и медии за идентифициране и приоритизиране на проблемите на местната общност, формулиране, съвместно разработване и контрол върху изпълнението на общинските политики.
  6. Да работим съвместно за изпълнението на настоящото Споразумение между Общинска администрация Поморие, НПО сектор и бизнес организации за прилагане за разработения в рамките на проекта Механизъм за граждански мониторинг и контрол при изпълнението на целевите общински политики в община Поморие: Политика за местно развитие, Социална политика и Политика за опазване на околната среда.
  7. Да се разработи и приложи Стратегия за местно развитие на община Поморие.
  8. Община Поморие да проучи въздействието и да направи стъпки за създаване на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи, като форма на взаимодействие на гражданските организации и гражданите, бизнеса и администрацията при изпълнение на общински политики;
  9. Община Поморие да проучи възможностите за разработване на дигитална платформа за гражданско участие, засилваща сътрудничеството между публични институции и нестопански организации, като основа на цифровата демокрация в община Поморие

Настоящото Споразумение се сключва за неопределен срок.

Настоящото Споразумение е подписано в град Поморие на 22 юли 2020 год. и е изготвено в четири еднакво валидни екземпляра.

ИВАН АЛЕКСИЕВ /п/
Кмет на Община Поморие

ГЕОРГИ ТРЪПКОВ /п/
Председател на Сдружение „Хотели и ресторанти-Поморие“

МИЛЧО ТАЛЕВ /п/
Председател на Народно читалище „Просвета 1888“-Поморие,

Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективно взаимодействие между администрацията, гражданите и бизнеса за открито и отговорно управление на община Поморие“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  BG05SFOP001-2.009-0017-С01/ 27.12.2018 г., Финансиран от Оперативна програма „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” по Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“